ÇALIŞMA KONULARI

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve gerekirse bağışta bulunmak

6- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek, tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, işletmek üzere kiralamak veya kiralaya vermek,

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla birlikte ortak projeler hazırlamak, çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13- Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak. Taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, federasyon amaçları doğrultusunda kullanmak,

14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15- Özgür yaşam için sosyal kültürel ve hukuksal alanlarda insan haklarını korumak gibi faaliyet gösteren kurumları desteklemek, insan haklarını, insan haysiyetini ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan, ekonomik, sosyal, hukuki psikolojik, kültürel, dini ahlaki, değerler ve eğitim haklarına yönelik fiili her türlü engelin kaldırılması için mücadele etmek, insan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktır. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder. Her zaman ve her yerde soykırıma karşı çıkmak,

16- Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak,

17- Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp federasyona gelir kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcama yapmak şartıyla gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme kurmak ve çalıştırmak

18- Yurt içinde ve yurt dışında yasal izinleri almak şartıyla Kurban organizasyonu yapmak, bu amaç doğrultusunda her türlü kurban bağışını kabul etmek,

19- Toplumun demokratik yaşam koşullarını iyileştirmek, özellikle engelliler dahil, dezavantajlıların (kadın-erkek), kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek sorumlu bir kişilik gelişmesini sağlamak ve hertürlü zararlı alışkanlıklardan korumak, istihdam ve gelişimlerini sağlamak için projeler hazırlamak.

20- Uluslar arası gençlik değişimi ve proje çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlere katılanları ve düzenleyenleri maddi yönden desteklemek. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile Gençlik ve Spor alanındaki tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların(yurtiçi-yurtdışı) bu yöndeki faaliyetlerine katkıda bulunmak, katılmak, bu yönde projeler hazırlamak ve hazırlayanlara imkanlar sağlamak,

21- Ekonomik, sosyal, kültürel ve terör dâhil değişik nedenlerle yoksulluk altında olan, mevsimlik tarım işçileri, yerinden olmuş, yoksulluk riski taşıyan, eski mahkûmlar, şiddet mağduru, madde bağımlısı dezavantajlıların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına yönelik projeler hazırlamak, teklifte bulunmak ve uygulamak,

22- Federasyona bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz antika, özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri federasyon amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak,

23- Federasyon çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç gereç satın alır, kiralar, giderlerini karşılar,

24- Amaçlar doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilmek adına; ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, beraberlik ve iş birliğinde bulunmak. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı konferanslar tertiplemek, katılmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaparak raporlar hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin ifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenleyip, ödüller vermek,

25- Hertürlü kültürel folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, edebiyat, kütüphanecilik, el beceri kursları, uçak, gemi modelciliği ve bunlar gibi diğer çalışmalar ile Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar, çevre, tarihsel ve sanatsal eserleri koruma, Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi eğitim çalışmaları ile hizmetlerine yönelik projeler hazırlayıp bu amaçları gerçekleştirmek,

26- Gençlik ve Spor alanında faaliyette bulunan kamu kurumlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, çekiliş ve eğlenceler düzenlemek, eğitici ve öğreticilerin ücretlerini karşılamak, demirbaş malzeme araç, gereç ve lüzum görülen diğer malzeme ve kıyafeti satın almak, kiralamak, bağışlamak. Gençlik Merkezi açmak himayeye muhtaç gençlere yönelik (kız-erkek) fâaliyetlerde Gençlik Merkezine maddi ve manevi desteği sağlayarak gençlerin olumlu ve üretken alışkanlık ve beceri kazanmalarını sağlamak, bu yönde ulusal ve uluslar arası faaliyetlere katılarak bu amaca uygun federasyon, konfederasyon ve üst örgütlere üye olmak,

27- Muhtaç ve yerinden olmuş kişiler, Çalışan çocukların ebeveynleri, Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar, Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı olan çocuklar, Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları, Göçebeler, Evsizler, Sığınma evlerinde kalan bireyler, Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, Engelli bireyler, Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar, Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, Madde bağımlıları, Şiddet mağduru kadınlar, Eski mahkum ve tutuklular için için içinde bulundukları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere projeler hazırlayıp uygulamak. Himayeye muhtaç kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,

28- Yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi, yaşadıkları ülkelerde toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi, siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, lobicilik becerilerinin artırılmasına yönelik projeler hazırlayıp çalışmalar yürütmek. Bunlara yönelik bilimsel yayınlar gerçekleştirmek, bu konularda uygulanmak üzere projeler hazırlamak, tekliflerde bulunmak, her yönüyle bu konularda yurtiçinde ve dışında çalışmalar yürütmek,

29- Birlikte üretmek, çevre, doğa insan ve hayvan hakları konusunda sorumluluk üstlenmek ve farklılıklara hoş görüyle bakmak gibi demokrasinin temel olan davranış ve düşünüş kalıplarını kazandırarak, olumlu bir sosyal kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak, projeler hazırlamak. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, milli ruh ve beraberlik duygularını güçlendirmek,

30- İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri ile her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak, ortaklıklar oluşturmak, bu çalışmaları gerçekleştirmek.

31- Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak

32- Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel deprem, yangın ve heyelan gibi her türlü afete maruz kalan afetzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak. Bu amaçla; afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlayarak gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurarak, depolama ve muhafaza için gerekli hazırlık çalışmaları ile faaliyetlerinde bulunmak.

33- Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli yâda görüntülü yayınlar yapar veya yaptırmak, bu amacı gerçekleştirmek için; matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapmak veya yaptırmak. İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla Federasyon adına bildiri ve beyanname yayınlamak, gazete dergi, vb yayınlar çıkartmak,

34- Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul ve sosyal tesisler, kültürel yapılar, ibadethane, yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir. Veya yapılmasına yardımcı olmak,

35- Fakir ve kimsesizlerin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılamak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, bu konuda resmi ve özel kurumlarla işbirliğinde bulunmak. İhtiyaç sahiplerine giyim, gıda temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası sağlamak,

36- Kimsesiz, dul, öksüz, yetim, sokak çocukları, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmış insanları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar, vs tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere, her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Avrupa birliği üyeleri, aday ve aday adayları ülkelerin Avrupa birliği fonlarından faydalanması, proje üretmesi ve uygulanması çerçevesinde eğitim, danışmanlık, proje hazırlama ve yönetimi gerçekleştirmek.